משלוחים והחזרות
משלוחים
א. המזמינה תישא בדמי משלוח אשר יתווספו למחיר המוצרים אותם תרצה לרכוש.
דמי המשלוח מצוינים בנפרד בעת ההזמנה. החברה רשאית לשנות את עלות דמי המשלוח מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי על פי הנסיבות.

ב. זמני מסירת המשלוח למזמינה:

משלוח ע"י שליח עד הבית – לרוב אזורי הארץ המשלוח יתקבל עד 5 ימי עסקים, למעט ישובים מרוחקים אליהם המשלוח יתקבל עד 10 ימי עסקים. (לעיון ברשימת הישובים המרוחקים לחצי כאן);
איסוף עצמי בתיאום מראש – איסוף המשלוח באופן עצמאי ממרכז תל אביב. מועד ההגעה לאיסוף עצמי הינו בתיאום מראש בלבד עם מוקד שירות הלקוחות של החברה
החברה רשאית לשנות את דרכי המשלוח ו/או את אזורי המשלוח מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת מבלי שלמזמינה יהיו טענות נגדה בשל כך.

ג. הזמנה שתיקלט לאחר השעה 12:00 בצהריים תטופל ביום העסקים הבא.

ד. ביצוע המשלוחים יעשה בימים א' עד ה' (הנחשבים כימי עסקים) לא כולל שישי שבת ולא כולל מועדים וחגים.

ה. המשלוחים הינם בתחומי מדינת ישראל בלבד וכפופים לנגישות סבירה ברמת תשתיות, הגבלות, מצב ביטחוני וכו'. בעניין זה יובהר כי ייתכנו עיכובים במועד ההזמנה עקב סיבות שאינן תלויות בחברה
ואינן בשליטתה לרבות, אך לא רק, כוח עליון, מצב בטחוני רגיש באזור המשלוח, מזג אוויר קיצוני, מפגעי טבע (רעידת אדמה, שיטפון וכו'), מפגעים אחרים (כגון: שריפה, חסימות כבישים וכו') ועיכובים הנובעים משביתות לרבות שביתה בשירותי דואר ישראל, ולמזמינה לא יהיו טענות נגד החברה בשל עיכוב כאמור. יובהר כי לא יהיה בעיכוב כאמור כדי לפטור את המזמינה מחובתה לשלם בעבור הזמנתה.

ו. יובהר כי ככל וההזמנה תישלח באמצעות דואר רשום ו/או שירות שליחים, הרי שמדובר בשירותים אשר אינם בשליטת החברה ולא באחריותה.
על כן החברה לא תהא אחראית בגין כל נזק אשר ייגרם על ידי דואר ישראל ו/או שירות השליחים לפי העניין לרבות נזק הנובע מרשלנות.

י. האתר, החברה, או מי מטעמם לא יהיו אחראיים לכל נזק בגין איחור ו/או עיכוב ו/או ביטול המשלוח שנגרמו כתוצאה מפעולות או אירועים שאינם בשליטת החברה כגון: פעולות איבה, כוח עליון, צד שלישי לרבות (אך לא רק) חברות השילוח, דואר ישראל, ישובים מרוחקים, מצב בטחוני ו/או ישובים בסיכון העלולים לסכן חיי אדם, שביתות ו/או השבתות ו/או תקלות במערכת מחשבים/תקשורת/דואר אלקטרוני/רשת האינטרנט. בהתקיים אחד מאירועים או הפעולות שלעיל, תהיה החברה רשאית (אך לא מחויבת) להודיע לחברה על ביטול העסקה ובהתאם לבטל עסקה ולזכות את חיובה של המזמינה, זאת ע"פ שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

כ. החברה לא תהא אחראית בגין עיכובים שאינם בשליטתה ו/או מקורם במזמינה, לרבות אך לא רק, קשיים ביצירת קשר עם המזמינה בשעות העבודה המקובלות. עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבויות החברה לאספקת המוצר.

ל. אופן אריזת המוצרים ייעשה לפי שיקול דעתה של החברה, ולמזמינה לא תהיה כל טענה נגדה בשל כך.

מ. במידה ותבחר המזמינה לשלם דרך חשבון PayPal, יש לשים לב כי יתכן ופרטי המזמינה למשלוח הדואר כגון –
שם, כתובת למשלוח, טלפון וכו' יימשכו באופן אוטומטי מחשבון ה- PayPal ולמזמינה לא תהיה אפשרות להזין פרטים אחרים/נוספים למשלוח. הזמנתה של המזמינה תישלח אל הכתובת שצוינה בחשבון ה- PayPal של המזמינה. באחריות המזמינה לוודא שכל הפרטים בחשבון ה- PayPal שלה הינם הפרטים המלאים והנכונים למשלוח הדואר של הפריטים שהזמינה באתר וכי לא תהיה למזמינה או למי מטעמה שום טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין פרטים לא נכונים שהוזנו בחשבון ה- PayPal שלה כאמור.

ביטול עסקה והחזרת מוצרים פגומים
ביטול עסקה

א. מדיניות החזרת המוצרים וביטול העסקאות של החברה הינה בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981, והמזמינה רשאית לבטל את הזמנתה ו/או להחזיר את המוצרים שהגיעו אליה בכפוף להוראות שלהלן. יובהר כבר עתה כי על אף האמור, לא ניתן להחזיר מוצר אשר נעשה בו שימוש ו/או מוצר אשר תאריך תפוגתו עבר זולת מקרים בהם תוקף המוצר עבר טרם הגעת המוצר לידי המזמינה ובכפוף להוראות סעיף 2.ט. לעיל.

ב. שינוי או ביטול הזמנה על ידי המזמינה יתאפשרו בהתאם לשיקול דעתה של החברה ובכפוף להוראות שלהלן.

ג. המזמינה רשאית לבטל עסקה בתוך 14 יום ממועד הגעת המוצר לידיה בהתאם לחוק הגנת הצרכן ובתנאי שהאריזות סגורות ולא נפתחו בשום צורה שהיא והמוצרים נמצאים באותו מצב כפי שנשלחו ביום קבלתם וכשהם ארוזים באריזתם המקורית ולא נעשה בהם כל שימוש, פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא. המזמינה תשלח אל החברה הודעת ביטול לכתובת הדוא"ל office@coronatech.co.il

ד. עם קבלת הודעה על ביטול ההזמנה תחזיר החברה למזמינה את כספה בגין ההזמנה, אולם תהא רשאית, לפי שיקול דעתה ובכפוף להוראות הדין, לגבות דמי ביטול בשיעור של עד 5% מערך ההזמנה או 100 ₪, לפי הנמוך מבין השניים, כאשר שיעור דמי הביטול כוללים הוצאות משלוח ככל והמוצרים יישלחו חזרה על ידי המזמינה באמצעות הדואר. הוראות הסעיף בעניין דמי ביטול לא יחולו על ביטול שנעשה מחמת פגם במוצר שהוזמן (לרבות היות המוצר לא בתוקף בעת קבלתו כאמור בסעיף 2.ט. לעיל) ו/או אי התאמה בין מפרט המוצר כפי שמופיעה באתר לבין מפרט המוצר בפועל, שאז לא ייגבו דמי ביטול מהמזמינה.

ה. במידה והמוצר עומד בתנאי הביטול שלעיל, יתקבל זיכוי תוך 14 ימים מיום הביטול לאותו אמצעי תשלום שעימו בוצעה העיסקה, אך בניכוי דמי ביטול כמפורט בסעיף 9.ד. לעיל.
תנאי ההחזרה הנ״ל יחולו רק אם המוצר נבדק על ידי חברת תשתיות מדיה ויזמות בע"מ ונמצא שהוא שלם, באריזתו המקורית, ללא כל פגם, לא נפתח באופן חלקי ו/או מלא ושלא נעשה בו כל שימוש.

החזרת מוצר פגום או אי התאמה

ו. החברה מדגישה כי על המזמינה לבדוק כי המוצרים אשר קיבלה לידיה תואמים את פרטי ההזמנה כפי שזו נעשתה על ידה. ככל וישנה אי התאמה מהותית בין המוצרים שהוזמנו למוצרים שהתקבלו
בפועל (למשל כמות שאינה תואמת את ההזמנה), על המזמינה להודיע לחברה תוך יום עסקים אחד על אי התאמה כאמור.
ככל והמזמינה לא הודיעה לחברה במועד האמור, יראו את המזמינה כמי שאישרה כי קיימת התאמה בין ההזמנה למשלוח ולמזמינה לא יהיו טענות נגד החברה בשל כך.

ז. החברה מדגישה כי על המזמינה לבדוק כי המוצרים אשר קיבלה לידיה תואמים את פרטי ההזמנה כפי שזו נעשתה על ידו מיד בעת קבלתם.
במידה שהלקוחה סבורה כי קיבלה את המוצר כשהוא פגום, המזמינה תפנה לחברה באופן מיידי באמצעות משלוח דוא"ל.
הלקוחה תפנה לחברה ותתאר בפניה את סוג ואופי הבעיה על מנת שזו תוכל לתקן את הפגם או להחליף את המוצר במוצר חדש או להציע ללקוחה מוצר דומה אחר ללא עלות.

משלוחים והחזרות

הבהרה: לא יוחזרו מוצרים סטריליים כגון מסיכות !  עקב ההקפדה על כללי משרד הבריאות. 

משלוחים
א. המזמינה תישא בדמי משלוח אשר יתווספו למחיר המוצרים אותם תרצה לרכוש.
דמי המשלוח מצוינים בנפרד בעת ההזמנה. החברה רשאית לשנות את עלות דמי המשלוח מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי על פי הנסיבות.

ב. זמני מסירת המשלוח למזמינה:

משלוח ע"י שליח עד הבית – לרוב אזורי הארץ המשלוח יתקבל עד 5 ימי עסקים, למעט ישובים מרוחקים אליהם המשלוח יתקבל עד 10 ימי עסקים. (לעיון ברשימת הישובים המרוחקים לחצי כאן);
איסוף עצמי בתיאום מראש – איסוף המשלוח באופן עצמאי ממרכז תל אביב. מועד ההגעה לאיסוף עצמי הינו בתיאום מראש בלבד עם מוקד שירות הלקוחות של החברה בטלפון: 03-5400727.
החברה רשאית לשנות את דרכי המשלוח ו/או את אזורי המשלוח מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת מבלי שלמזמינה יהיו טענות נגדה בשל כך.

ג. הזמנה שתיקלט לאחר השעה 12:00 בצהריים תטופל ביום העסקים הבא.

ד. ביצוע המשלוחים יעשה בימים א' עד ה' (הנחשבים כימי עסקים) לא כולל שישי שבת ולא כולל מועדים וחגים.

ה. המשלוחים הינם בתחומי מדינת ישראל בלבד וכפופים לנגישות סבירה ברמת תשתיות, הגבלות, מצב ביטחוני וכו'. בעניין זה יובהר כי ייתכנו עיכובים במועד ההזמנה עקב סיבות שאינן תלויות בחברה
ואינן בשליטתה לרבות, אך לא רק, כוח עליון, מצב בטחוני רגיש באזור המשלוח, מזג אוויר קיצוני, מפגעי טבע (רעידת אדמה, שיטפון וכו'), מפגעים אחרים (כגון: שריפה, חסימות כבישים וכו') ועיכובים הנובעים משביתות לרבות שביתה בשירותי דואר ישראל, ולמזמינה לא יהיו טענות נגד החברה בשל עיכוב כאמור. יובהר כי לא יהיה בעיכוב כאמור כדי לפטור את המזמינה מחובתה לשלם בעבור הזמנתה.

ו. יובהר כי ככל וההזמנה תישלח באמצעות דואר רשום ו/או שירות שליחים, הרי שמדובר בשירותים אשר אינם בשליטת החברה ולא באחריותה.
על כן החברה לא תהא אחראית בגין כל נזק אשר ייגרם על ידי דואר ישראל ו/או שירות השליחים לפי העניין לרבות נזק הנובע מרשלנות.

י. האתר, החברה, או מי מטעמם לא יהיו אחראיים לכל נזק בגין איחור ו/או עיכוב ו/או ביטול המשלוח שנגרמו כתוצאה מפעולות או אירועים שאינם בשליטת החברה כגון: פעולות איבה, כוח עליון, צד שלישי לרבות (אך לא רק) חברות השילוח, דואר ישראל, ישובים מרוחקים, מצב בטחוני ו/או ישובים בסיכון העלולים לסכן חיי אדם, שביתות ו/או השבתות ו/או תקלות במערכת מחשבים/תקשורת/דואר אלקטרוני/רשת האינטרנט. בהתקיים אחד מאירועים או הפעולות שלעיל, תהיה החברה רשאית (אך לא מחויבת) להודיע לחברה על ביטול העסקה ובהתאם לבטל עסקה ולזכות את חיובה של המזמינה, זאת ע"פ שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

כ. החברה לא תהא אחראית בגין עיכובים שאינם בשליטתה ו/או מקורם במזמינה, לרבות אך לא רק, קשיים ביצירת קשר עם המזמינה בשעות העבודה המקובלות. עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבויות החברה לאספקת המוצר.

ל. אופן אריזת המוצרים ייעשה לפי שיקול דעתה של החברה, ולמזמינה לא תהיה כל טענה נגדה בשל כך.

מ. במידה ותבחר המזמינה לשלם דרך חשבון PayPal, יש לשים לב כי יתכן ופרטי המזמינה למשלוח הדואר כגון –
שם, כתובת למשלוח, טלפון וכו' יימשכו באופן אוטומטי מחשבון ה- PayPal ולמזמינה לא תהיה אפשרות להזין פרטים אחרים/נוספים למשלוח. הזמנתה של המזמינה תישלח אל הכתובת שצוינה בחשבון ה- PayPal של המזמינה. באחריות המזמינה לוודא שכל הפרטים בחשבון ה- PayPal שלה הינם הפרטים המלאים והנכונים למשלוח הדואר של הפריטים שהזמינה באתר וכי לא תהיה למזמינה או למי מטעמה שום טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין פרטים לא נכונים שהוזנו בחשבון ה- PayPal שלה כאמור.

ביטול עסקה והחזרת מוצרים פגומים
ביטול עסקה

א. מדיניות החזרת המוצרים וביטול העסקאות של החברה הינה בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981, והמזמינה רשאית לבטל את הזמנתה ו/או להחזיר את המוצרים שהגיעו אליה בכפוף להוראות שלהלן. יובהר כבר עתה כי על אף האמור, לא ניתן להחזיר מוצר אשר נעשה בו שימוש ו/או מוצר אשר תאריך תפוגתו עבר זולת מקרים בהם תוקף המוצר עבר טרם הגעת המוצר לידי המזמינה ובכפוף להוראות סעיף 2.ט. לעיל.

ב. שינוי או ביטול הזמנה על ידי המזמינה יתאפשרו בהתאם לשיקול דעתה של החברה ובכפוף להוראות שלהלן.

ג. המזמינה רשאית לבטל עסקה בתוך 14 יום ממועד הגעת המוצר לידיה בהתאם לחוק הגנת הצרכן ובתנאי שהאריזות סגורות ולא נפתחו בשום צורה שהיא והמוצרים נמצאים באותו מצב כפי שנשלחו ביום קבלתם וכשהם ארוזים באריזתם המקורית ולא נעשה בהם כל שימוש, פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא. המזמינה תשלח אל החברה הודעת ביטול לכתובת הדוא"ל service@dermaglam.com.

ד. עם קבלת הודעה על ביטול ההזמנה תחזיר החברה למזמינה את כספה בגין ההזמנה, אולם תהא רשאית, לפי שיקול דעתה ובכפוף להוראות הדין, לגבות דמי ביטול בשיעור של עד 5% מערך ההזמנה או 100 ₪, לפי הנמוך מבין השניים, כאשר שיעור דמי הביטול כוללים הוצאות משלוח ככל והמוצרים יישלחו חזרה על ידי המזמינה באמצעות הדואר. הוראות הסעיף בעניין דמי ביטול לא יחולו על ביטול שנעשה מחמת פגם במוצר שהוזמן (לרבות היות המוצר לא בתוקף בעת קבלתו כאמור בסעיף 2.ט. לעיל) ו/או אי התאמה בין מפרט המוצר כפי שמופיעה באתר לבין מפרט המוצר בפועל, שאז לא ייגבו דמי ביטול מהמזמינה.

ה. במידה והמוצר עומד בתנאי הביטול שלעיל, יתקבל זיכוי תוך 14 ימים מיום הביטול לאותו אמצעי תשלום שעימו בוצעה העיסקה, אך בניכוי דמי ביטול כמפורט בסעיף 9.ד. לעיל.
תנאי ההחזרה הנ״ל יחולו רק אם המוצר נבדק על ידי חברת דרמגלאם ונמצא שהוא שלם, באריזתו המקורית, ללא כל פגם, לא נפתח באופן חלקי ו/או מלא ושלא נעשה בו כל שימוש.

החזרת מוצר פגום או אי התאמה

ו. החברה מדגישה כי על המזמינה לבדוק כי המוצרים אשר קיבלה לידיה תואמים את פרטי ההזמנה כפי שזו נעשתה על ידה. ככל וישנה אי התאמה מהותית בין המוצרים שהוזמנו למוצרים שהתקבלו
בפועל (למשל כמות שאינה תואמת את ההזמנה), על המזמינה להודיע לחברה תוך יום עסקים אחד על אי התאמה כאמור.
ככל והמזמינה לא הודיעה לחברה במועד האמור, יראו את המזמינה כמי שאישרה כי קיימת התאמה בין ההזמנה למשלוח ולמזמינה לא יהיו טענות נגד החברה בשל כך.

ז. החברה מדגישה כי על המזמינה לבדוק כי המוצרים אשר קיבלה לידיה תואמים את פרטי ההזמנה כפי שזו נעשתה על ידו מיד בעת קבלתם.
במידה שהלקוחה סבורה כי קיבלה את המוצר כשהוא פגום, המזמינה תפנה לחברה באופן מיידי באמצעות משלוח דוא"ל.
הלקוחה תפנה לחברה ותתאר בפניה את סוג ואופי הבעיה על מנת שזו תוכל לתקן את הפגם או להחליף את המוצר במוצר חדש או להציע ללקוחה מוצר דומה אחר ללא עלות.

דרישות גיל

אם אינך בן 18 , עליך לקבל מהורה או מאפוטרופוס/ית חוקי/ת רשות להשתמש בחשבון ברכישה. עליך לבקש מההורה או מהאפוסטרופוס/ית החוקי/ת לקרוא את התנאים האלו יחד איתך.

אם את/ה הורה או אפוטרופוס/ית חוקי/ת, ואישרת לילד או לילדה שלך להשתמש בכרטיס האשראי של המבוגר  התנאים האלו חלים עליך והפעילות של הילד או הילדה שלך בשירותים – באחריותך.

 

מדיניות הפרטיות 

מדיניות הפרטיות של אתר
www.coronatech.co.il

מבוא
להלן "האתר" coronatech.co.il מודה לך על התעניינותך ועל
ביקורך. השמירה על פרטיותך ועל פרטיך, חשובה לנו מאד. נתונים אישיים הנאספים במהלך
הביקורים באתרי הרשת שלנו מעובדים על ידינו בהתאם להוראות החוקיות החלות במדינות בהן
מופעלים האתרים.
שימושך באתר מהווה הסכמה למדיניות הפרטיות.
במקרה של חוסר הסכמה למדיניות הפרטיות – השימוש באתר אסור.
איסוף ועיבוד של נתונים אישיים
האתר עושה שימוש ב"קוקיס""כדי לעקוב אחר לאפשר לנו להתאים עבורך תוכן ואת תזמונו.
נתונים אישיים נוספים מאוחסנים אך ורק לפי רצונך ובעת הרשמתך, כגון כתובת מייל
להצטרפות לרשימת תפוצה או מס' טלפון על-מנת ליצור קשר עימנו.
שימוש וגילוי נתונים אישיים אודותיך ומטרת השימוש בנתונים אלו
האתר משתמש בנתוניך האישיים אך ורק לצורך ניהולו השותף, שירות הלקוחות, פרסום, סקרי
מוצר ושיווק. אנו נגלה את נתוניך אך ורק לרשויות מדינה, במקרים בהם הדבר נדרש לפי הדין.
אנו מחייבים את עובדינו, שלוחינו ומפיצינו לשמור על חשאיות ולציית לכללי ההתנהגות של
האתר ולחוקי המדינה.
העברת מידע לצדדים שלישיים
על אף האמור לעיל, בעל/י האתר רשאי/ם להעביר לצדדים שלישים את המידע הנאסף במקרים
הבאים ורק בהם:
א. אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדיים שלישים המציעים אותם למכירה באמצעות
האתרים, יועבר לצדדים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת התהליך;
ב. במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין האתר או מי ממפעיליו שתחייב חשיפת פרטיך;
ג. תבצע באתר פעולות שבניגוד לדין;
ד. יתקבל צו שיפוטי המורה למפעילי האתר למסור את פרטיך ;
ה. מפעיל/י האתר ימכור/ימכרו או יעביר/ו בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד
כלשהו- וכן במקרה בו יתמזג/ו עם גוף אחר ו/או ימזג/ו את פעילויות האתר עם פעילותו
של צד שלישי, ובלבד שמקבל המידע החדש יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות
פרטיות זו.
חופש הבחירה
אנו מעוניינים להשתמש בנתוניך כדי להודיע לך על מוצרינו ושירותינו החדשים ובמקרים
המתאימים לבקש את חוות דעתך. כמובן, השתתפותך חופשית לחלוטין.
בלחיצה על כפתור "הסר" או "unsubscribe "המופיע בתחתית כל הודעת דוא"ל שאנו שולחים,
כך שנוכל למנוע באופן מדויק את השימוש בנתוניך. למידע נוסף, אנא פנה לשירותי האתר.
דיוור ישיר אלקטרוני
בהסכמתך להסכם הפרטיות הזה הנך מאשר קבלת דיוור אלקטרוני המכיל מידע בדבר שירותי
האתר ו/או מפעילו/יו ומידע שיווקי ופרסומי. בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ובכך למנוע את
המשך קבלת המידע.
רישום לשירותים
ככל ונדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים המוצעים באתר, האתר עשוי לבקש ממך
מידע אישי הנחוץ במישרין לאספקת שירותים אלו.
חופש המידע והזכות לעיון
על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -8978 ,כל אדם זכאי לעיין במידע המוחזק עליו במאגר. על
כן, לפי בקשתך בכתב, נודיע לך בעזרת דואר אלקטרוני אילו נתונים אישיים מאוחסנים אצלנו
בהתאם לדין המקומי. באם מידע כאמור אינו מדויק, אנו נתקן או נמחק את המידע לפי בקשתך.
שינויים במדיניות הפרטיות
בכל מקרה בו יחליט/ו מפעיל/י האתר על שינויים מהותיים במדיניות הפרטיות של האתר,
הנוגעים להוראות השימוש במידע שמסרת, תפורסם אודות כך הודעה ברשימת התפוצה הכללית
של האתר.
אבטחה
מפעיל/י האתר נעזר/ים באמצעי אבטחה טכניים וארגוניים כדי להגן על המידע המצוי במאגרי
המידע השונים של האתר, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים
בלתי מוסמכים. נהלי האבטחה מוגברים בהדרגה במידה שטכנולוגיות חדשות נכנסות לשימוש.
על אף האמור, מפעיל/י האתר אינו/ם מתחייב/ים ששירותיו/הם יהיו חסינים באופן מוחלט מפני
גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן באתר. במידה ותתעורר כל שאלה ביחס לאבטחת המידע
ופרטיות נתוניך האישיים, אנא פנה לשירותי האתר באחת הדרכים המפורטות לעיל .